Ovi Opšti uslovi o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) (u daljem tekstu: „ZZPL“) objašnjavaju svrhu, pravni osnov, trajanje i način obrade vaših ličnih podataka, vaša prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka od strane Modiana SR d.o.o. Beograd kao Rukovalac ličnih podataka, koristi ih i obrađuje u cilju ispunjavanja svojih ugovornih obaveza prema Vama ili u vezi sa pružanjem naručenih usluga.

Osim ako nije drugačije navedeno, Opšti uslovi se primenjuju na sve usluge Modiana SR d.o.o. Beograd, bez obzira na način pristupa ovim uslugama (npr. prilikom posete web-sajtu, korišćenjem mobilne aplikacije, korišćenjem Modiana Experience Card, itd.).

Modiana SR d.o.o. Beograd, koristi najsavremenije tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio visok nivo zaštite vaših ličnih podataka i zaštitio vaše podatke od neovlašćenog pristupa.

Svi izrazi napisani u gramatičkom obliku muškog roda koriste se kao neutralni i jednako se odnose na oba roda.

I. PODACI O RUKOVAOCU LIČNIH PODATAKA

Rukovalac obrade ličnih podataka je Modiana SR d.o.o. Beograd, Bulevar umetnosti 17/IV/22 11070 Novi Beograd, Srbija, tel. +386 30 465 277, e-mail: spela.sotlar@modiana.si.

Kontakt osoba za zaštitu ličnih podataka je: tel. +381 60 2557 401, e-mail: marina.haurdic@modiana.rs.

II. SVRHA I VRSTA OBRADE LIČNIH PODATAKA

U nastavku su navedeni lični podaci koje Modiana SR d.o.o. Beograd pruža, prikuplja i obrađuje u vezi sa individualnom uslugom koju nudi svojim korisnicima. Za tražene informacije (informacije označene kao obavezne u trenutku registracije), nedostatak informacija dovodi do toga da tražena usluga ne može da pruži kako se očekuje.

U mnogim situacijama imaćete priliku da nam date svoju saglasnost za obradu podataka. U tom slučaju ćemo vas obavestiti o svim uslovima i obimu vaše saglasnosti i svrsi koju sprovodimo ovom obradom nakon podnošenja relevantne izjave o saglasnosti.

Vaše podatke ne čuvamo duže nego što je potrebno za odgovarajuću svrhu obrade. Ukoliko nam podaci više nisu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obaveza, oni će se redovno brisati, osim ako je privremeno skladištenje takvih podataka i dalje neophodno ili u slučajevima poštovanja obaveze čuvanja u poslovne ili poreske svrhe ili u svrhu odbijanja dokaza za sudski spor. Takođe je moguće da ćemo nastaviti da čuvamo vaše podatke ako ste na to izričito pristali.

Lične podatke koje nam dostavite prvenstveno obrađujemo u svrhu obavljanja ugovornih usluga u okviru naše kompanije. U slučajevima kada vaše lične podatke prosleđujemo trećim licima na obradu podataka (kao što je naznačeno u tabeli ispod), obezbeđujemo da se oni pridržavaju odredbi ZZPL u vezi sa ugovornom obradom ličnih podataka. Vaše lične podatke ne šaljemo / prenosimo trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Podaci koje obrađujemo su sledeći:
- informacije o nalogu: e-mail adresa i lozinka;
- identifikacioni podaci: pol, ime, prezime, datum rođenja;
- informacije o adresi: ulica, kućni broj, dodatne informacije o adresi (ako postoje), poštanski broj, grad, država;
- kontakt informacije: broj telefona i e-mail adresa;
- podatke o deci: ime, prezime, pol i datum rođenja;
- pristupni podaci: datum i vreme posete našim uslugama; web sajt preko kojeg će biti dostupan sistem / način pristupa našoj web stranici i web stranice koje su dostupne tokom korišćenja; identifikacioni podaci sesije (ID pristup);
- tehnički podaci: korišćena adresa Internet protokola (IP), tip i verzija pretraživača, tip uređaja i slične tehničke informacije.

Za dodatne informacije o pojedinačnim uslugama i načinu obrade ličnih podataka, dostupni smo preko naše kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka.III. MODIANA EXPERIENCE CARD

Da biste postali vlasnik Modiana Experience kartice, potrebno je da se registrujete popunjavanjem pristupne izjave na jednom od prodajnih mesta Modiana SR d.o.o. Beograd i/ili preko sajta www.modianaexperiencecard.rs.

Za potrebe registracije, izdavanja i korišćenja kartice Modiana Experience Card, prikupljamo vrste ličnih podataka kako je detaljno navedeno u tabeli iznad. Kada koristite Modiana Experience Card, primarna svrha obrade ličnih podataka je pružanje pogodnosti koje nudi Modiana Experience Card, provera stanja bonusa, rešavanje upita i reklamacija pre i posle kupovine. Osnov obrade je zaključivanje i izvršenje ugovora o izdavanju i korišćenju Modiana Experience Card kartice iskustva (član 12. stav 1. tačka 2) ZZPL). Vaše podatke brišemo nakon što prestanete da koristite Modiana Experience Card ili u skladu sa zakonskim zahtevima, kada svrha u koju su podaci prikupljeni prestane – na primer, u slučaju rešavanja pritužbi.

Ako ste vlasnik kartice Modiana Experience i ako ste nam dali saglasnost, Modiana SR d.o.o. Beograd će vam putem odabranih kanala komunikacije slati obaveštenja o poslovnim inovacijama i aktuelnim ponudama Modiana SR d.o.o. Beograd, kao i personalizovane ponude na osnovu analize Vaših prethodnih kupovina i interesovanja (direktan marketing). Pored toga, Modiana SR d.o.o. Beograd će takođe obraditi lične podatke vašeg deteta u svrhe direktnog marketinga. Osnov obrade je vaš pristanak (član 12. stav 1. tačka 1) ZZPL). Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku. Opoziv saglasnosti ne utiče na prihvatljivost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre opoziva. Saglasnost se može opozvati opozivom pretplate ili opozivom saglasnosti preko “Moj profil” ili aktiviranjem opcije UNSUBSCRIBE koja je dostupna na kraju svake e-poruke. Ako imate Modiana Experience Card, mi pseudonimiziramo, analiziramo i segmentiramo vaše zahteve, prethodne kupovine, žalbe i druge vrste zahteva, rezultate anketa o zadovoljstvu, kako bismo poboljšali naše opšte oglašavanje, brigu o kupcima, naše proizvode, usluge i ponudu. Na ovaj način donosimo zaključke o povezanosti određenih proizvoda i usluga sa određenim zahtevima kupaca, donosimo zaključke o kupovnim navikama naših kupaca u cilju poboljšanja naše ponude i unapređenja naših proizvoda i usluga. Osnova obrade je naš legitimni interes za unapređenje našeg opšteg oglašavanja i brige o kupcima, kao i naše ponude, proizvoda i usluga (član 12. stav 1. tačka 6) ZZPL). Vaše podatke brišemo nakon što prestanete da koristite Modiana Experience Card ili u skladu sa zakonskim zahtevima, kada svrha u koju su podaci prikupljeni prestane.

Uslugu čuvanja Vaših ličnih podataka prikupljenih u vezi sa Modiana Experience Card u kompjuterskoj bazi podataka pruža kompanija Zupo d.o.o., na adresi Pod gozdom 6, 1236 Trzin i Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, koja ima ulogu procesora. Obrađivač obrađuje vaše lične podatke isključivo u ime i za račun Modiana SR d.o.o. Beograd, a prema našim uputstvima, sve u skladu sa zaključenim ugovorom o obradi podataka o ličnosti.

IV. VAŠA PRAVA

Kao subjekt podataka, imate sledeća prava prema ZZPL-u:

a) Pravo na pristup vlastitim ličnim podacima (član 26. – 28. ZZPL);
Pravo pristupa omogućava pojedincu da operater objasni ili pruži informacije:
- ima li svoje lične podatke?
- koje vrste podataka obrađuje?
- u koju svrhu(e) obrade?
- kome se prenose podaci (korisnicima)?
- koliko dugo se podaci čuvaju?

Istovremeno, ovo pravo omogućava pristup ili dobijanje kopije ličnih podataka pojedinca. Na primer, pojedinac može dobiti fotokopiju svojih podataka i tako dalje.

b) Pravo na ispravak ličnih podataka (član 29. ZZPL)
Pravo na ispravku daje pojedincu mogućnost da od rukovaoca zahteva ispravku netačnih ili zastarelih podataka koji se na njega odnose i dodavanje nepotpunih ličnih podataka. Operater je dužan da izbriše netačne ili nepotpune podatke.

c) Pravo na brisanje ličnih podataka (član 30. ZZPL)
Pravo na zaborav omogućava pojedincu da zatraži brisanje ličnih podataka kada se za to ispune uslovi. Na primer, ako rukovalac podataka zadrži podatke zbog zakonske obaveze, pravo na brisanje neće važiti. Međutim, to će biti moguće, na primer, kada rukovalac podataka zadrži podatke o pojedincu na osnovu njegovog pristanka, a pojedinac povuče saglasnost (npr. pretplatom na e-bilten na osnovu saglasnosti).

d) Pravo na ograničenje obrade ličnih podataka (član 31. ZZPL)
Pravo na ograničenje obrade ličnih podataka može doći u obzir, na primer, kada bi pojedinac inače imao pravo da zahteva brisanje, ali i dalje želi da rukovalac zadrži podatke radi eventualnih naknadnih dokaza pred nadležnim organima ili drugim zainteresovanim stranama. Pravo se može uzeti u obzir i ako pojedinac traži od rukovaoca podataka da ga ne briše kada bi inače bio izbrisan u pogledu predviđenog roka čuvanja, kako bi ispunio svoje zakonske uslove. Ograničenja obrade podataka o ličnosti mogu se tražiti u vezi sa pravom na ispravku (dok rukovalac ne odluči o ispravci) i pravom na prigovor (dok ne odluči o prigovoru).

e) Pravo na prenosivost podataka (član 36. ZZPL)
Pravo na prenosivost omogućava pojedincu da zatraži od rukovaoca da drugom rukovaocu (ili pojedincu) pruži lične podatke koje on ili ona poseduje o toj osobi u mašinski čitljivom obliku. Uslovi su da rukovalac obrađuje podatke automatizovanim sredstvima i na osnovu saglasnosti ili na osnovu ugovora.

f) Pravo na prigovor (član 37. ZZPL)
Pravo na prigovor dolazi u obzir kada je u pitanju obrada podataka o ličnosti na osnovu legitimnih interesa (za privatni sektor) ili za obavljanje poslova od javnog interesa ili javnog ovlašćenja (za javni sektor). Pravo na prigovor stoga daje pojedincu mogućnost da uloži prigovor na obradu, a obrađivač mora odmah prekinuti obradu, osim ako nije izneo da postoje zakonski razlozi za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima ili slobodama osobe da na koga se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih ličnih podataka koji se obrađuju u svrhe neposrednog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je povezano sa direktnim oglašavanjem u kojem se u slučaju da se nakon podnošenja žalbe lični podaci ne mogu dalje obrađivati u te svrhe.

g) Pravo na povlačenje saglasnosti
Pored navedenih prava, kao osoba na koju se odnose lični podaci, u slučajevima kada se obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da takvu saglasnost opozovete u bilo kom trenutku. U ovom slučaju, to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu Vaše saglasnosti do Vašeg opoziva, ali će uticati na dalju obradu Vaših ličnih podataka. Kao rezultat povlačenja saglasnosti, usluge zasnovane na obradi ličnih podataka za koje je potrebna vaša lična saglasnost više neće funkcionisati.

h) Pravo na žalbu
Takođe imate pravo žalbe nadzornom organu u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Pritužbu možete podneti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000, Beograd, e-mail: office@poverenik.rs, telefon: +381 11 3408 900, sajt: https:// www.poverenik.rs).

V. WEB STRANICA

U nastavku dajemo neke detaljnije informacije u vezi sa obradom ličnih podataka u slučaju posete sajtu https://www.modianaexperiencecard.rs i registracije na ovoj web stranici.

Posetite web stranicu https://www.modianaexperiencecard.rs.

Ako posetite web stranicu https://www.modianaexperiencecard.rs, obrađujemo informacije o vašem ponašanju na mreži na osnovu našeg legitimnog interesa (tj. bez vašeg pristanka) u svrhu (I) dobijanja informacija na osnovu kojih možemo poboljšati web lokaciju za vas u budućnosti; naš legitimni interes u ovom slučaju je da poboljšamo naše usluge za vas, (II) generišemo statistiku i preglede, posebno praćenje broja poseta našim web stranicama ili pojedinačnim sadržajima i merenje učinka reklama; naš legitimni interes u ovom pogledu je merenje efikasnosti naše web stranice i troškova oglašavanja; u tu svrhu, putem vašeg ponašanja možemo da dobijemo i koristimo druge izvedene podatke na mreži; (III) testiranje novih funkcija i aplikacija pre implementacije kako bismo izbegli probleme sa radom ovih inovacija tokom stvarnog rada, što bi moglo da pogorša vaše korisničko iskustvo sa nama; naš legitimni interes u ovom slučaju je nesmetan rad naših usluga za vas; (IV) preduzimanje mera protiv napada na naše web stranice i ugrožavanje njihovog rada i osiguravanje bezbednosti vaših podataka; naš legitimni interes u ovom slučaju je nesmetan rad naših usluga za vas i bezbednost vaših podataka.

Mi ne dobijamo samo informacije o vašem ponašanju na web lokacijama putem kolačića (pogledajte odeljak o kolačićima). Takođe ih dopunjavamo sledećim informacijama: (I) IP adresom vašeg uređaja; (II) operativni sistem vašeg uređaja, verzija i podešavanja jezika; (III) pretraživač koji koristite na svom uređaju, njegovu verziju i podešavanja jezika; (IV) web adresu (URL) stranice sa koje pristupate našoj web stranici. U tu svrhu lični podaci se koriste najviše 7 dana, podaci se čuvaju samo u pseudonimiziranom obliku.

b) Obrada zasnovana na usklađenosti
Kada se lični podaci obrađuju u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, nije nam potrebna vaša saglasnost za takvu obradu podataka. Na ovoj pravnoj osnovi, obrađujemo vaše identifikacione i kontakt informacije, informacije o porudžbini, kako bismo bili u skladu sa važećim zakonima, a posebno:
- Zakon o obligacionim odnosima (ZOO),
- Zakon o zaštiti potrošača (ZZP),
- Zakon o porezu na dodatu vrednost (ZPDV),
- Zakon o računovodstvu (ZR),
- Zakon o elektronskim komunikacijama (ZEKom),
- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

U tu svrhu koristimo lične podatke najviše 10 godina (plus tekuća godina) nakon vaše poslednje posete.

Sve opisane lične podatke obrađujemo mi kao rukovaoci podataka. To znači da određujemo gore definisane svrhe, za koje prikupljamo vaše lične podatke i metode obrade, i odgovorni smo za njihovu pravilnu primenu.

Vaše lične podatke možemo takođe proslediti drugim subjektima koji takođe imaju funkciju menadžera obrade, u vezi sa obradom vaše aktivnosti, našim partnerima uključenim u obradu aktivnosti.

e) Kolačići
Web stranica https://www.modianaexperiencecard.rs ima kolačiće u svrhu analize statistike posećenosti web stranice pomoću alata Google Analytics.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se instaliraju sa web servera na računare, tablete ili pametne telefone kada korisnik poseti web lokacije ili razne web aplikacije. Njihova svrha je da identifikuju pojedinačne uređaje ili terminalnu opremu korisnika za bolje korišćenje mogućnosti u pružanju povoljnijih onlajn usluga. Korišćenjem kolačića, web stranice se mogu bolje prilagoditi potrebama korisnika, pohraniti određene već izražene preferencije za podešavanja i na taj način omogućiti korisniku brži pristup željenim informacijama. Na većini modernih web lokacija kolačići se takođe koriste za praćenje anonimne statistike saobraćaja i na taj način pomažu administratorima web lokacija da kreiraju sadržaj.

Korisnici se obaveštavaju o korišćenju kolačića prilikom posete web-sajtu, pri čemu ih obaveštavamo o korišćenju kolačića u posebnom iskačućem prozoru i omogućavamo im da odluče da li će ih omogućiti ili onemogućiti. Kada se izvrši izbor, pojavljuje se dugme sa vezom za otkazivanje upotrebe kolačića na našoj web stranici. Većina web pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali pretraživač automatski briše kolačiće kada isteknu. Korisnik takođe može ručno da izbriše sve kolačiće ili kolačiće za određenu web lokaciju (domen) ili potpuno onemogući upotrebu kolačića u pretraživaču. Uputstva za brisanje kolačića ili onemogućavanje njihove upotrebe možete pronaći u odeljku pomoći vašeg web pretraživača. Ako potpuno onemogućite upotrebu kolačića, neke funkcionalnosti web stranice neće raditi ispravno.

Kolačići koje koristi web stranica https://www.modianaexperiencecard.rs:Posetilac može u bilo kom trenutku da povuče svoju saglasnost za korišćenje pojedinačnih kolačića klikom na dugme „Ukloni saglasnost“. Povlačenje saglasnosti može dovesti do promene nekih funkcija web-sajta ili sprečavanja korišćenja određenih usluga.

Beograd, 17.07..2023
Direktor Modiana SR d.o.o. Beograd